112 - DUZS , 193 - JVP Grada Siska , 044/772-395 - VOC Lekenik, 098/9304-505 - zapovjednik DVD-a

Informacija sa redovite sjednice Skupštine DVD Dužica

Dana 20.03.2015. u Hrvatskom domu u Dužici održana je 133. redovita sjednica Skupštine DVD Dužica. Sjednici je nazočilo 54 članova Društva, od čega 44 sa pravom glasa, a istu su svojom nazočnošću uveličali:

Marica Zlovolić – Zamjenica načelnika Općine Lekenik, satnik Ivica Freiberger, natporučnik Tihomir Kasmiler i narednik Miodrag Avramović – pripadnici bojne „Tigrovi“ iz Petrinje, Tatjana Dovranić–Kardaš – voditeljica Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Banovina“ sa sjedištem u Sisku, Domagoj Baniček – predstavnik Gradskog društva crvenog križa Sisak, Vedran Havidić – direktor Komunalnog poduzeća Lekenik d.o.o., Đuro Gajdek – počasni član DVD Dužica, Ivica Čepo – direktor i Nedjeljko Maslač djelatnik tvrtke M.C.I. PROM d.o.o., Marko Šintić – djelatnik tvrtke Vatro-promet d.o.o., Maja Rožanković – članica KUD-a „Sv. Florijan“ iz L. Poljane, Ivica Puškarić – predsjednik L.U. „Vepar“ Dužica, Stjepan Marušić – predsjednik MO Dužica, Davor Vratarić – predsjednik pikado kluba „Bulls“ Dužica i Slavko Čačić – predsjednik Udruge umirovljenika Dužica.

Na sjednici je predsjednik Marin Čačić podnio izvješće o radu društva, kao i izvješće o izvršenju Financijskog plana u 2014. godini. U navedenim izvješćima je posebno naglašen broj intervencija kojih je u 2014. bilo ukupno 20, od kojih jedna protupožarna i 19 intervencija obrane od poplava koje su provedene u tri vala. Na intervencijama je ukupno sudjelovalo 208 vatrogasaca, pri čemu je utrošeno 2953 sati rada ili 123 dana. Vatrogasci DVD-a Dužica su sudjelovali u 9 intervencija u Dužici, 6 intervencija u Letovaniću, 6 intervencija u Žažini te po 1 u Lekeniku i Petrovcu.

Kao najznačajnija obimom, vremenom trajanja i mogućim posljedicama do kojih nije došlo, istaknuta je  intervencija obrane od poplava mjesta Dužica kada je prijetila opasnost od prelijevanja Ribnjaka i Čepa te kasnije od propuštanja, odnosno pucanja nasipa na Ribnjaku. Intervencija je trajala od 15.02. – 24.02.2014. godine. U toj intervenciji je u deset dana sudjelovao 71 član DVD-a Dužica, 56 mještana Dužice te je utrošeno 2112 sati rada. Također, u intervenciji je sudjelovalo oko 420 pripadnika OS RH, Civilna zaštita Općine Lekenik, mještani L. Poljane, Graberja, Žažine, Pešćenice i Lekenika, vlasti Općine Lekenik, Stožer zaštite i spašavanja Općine Lekenik, Komunalno poduzeće Lekenik kao i Hrvatske vode te Područni ured DUZS – Sisak. Logističku i drugu potporu su pružili: Gradsko društvo crvenog križa Sisak, Caritas Sisačke biskupije, HGSS – Stanica Novska, L.U. „Šljuka“ Lekenik, KUD „Sv. Florijan“ L. Poljana te mnoge druge fizičke osobe. Za vrijeme obrane je utrošeno oko 430 m3 pijeska i 26.000 vreća za pijesak. Obrana od poplave je uz nadljudske napore uspješno provedena, a za njen uspjeh zaslužni su svi čimbenici zaštite i spašavanja, kao i pravovremeno prepoznavanje opasnosti i pravovremena i adekvatna reakcija. Pokazano je iznimno zajedništvo ponajprije vatrogasaca i mještana Dužice, a zatim i svih drugih koji su bili i uključeni u istu.

Tijekom 2014. godine izvršene su obveze iz propisa kao što su liječnički pregledi pripadnika vatrogasne postrojbe, te je pokrenuta procedura legalizacije vatrogasnog doma.

Četiri pripadnika postrojbe, Saša Čačić, Dražen Prelog, Davor Vratarić i Stjepan Vratarić završila su tečaj za zvanje Vatrogasni dočasnik.

U mjesecu svibnju su provedene sve planirane aktivnosti u okviru obilježavanja Mjeseca zaštite od požara pa su između ostaloga pripadnici postrojbe DVD Dužica u Letovaniću sudjelovali u provedbi zajedničke vatrogasne vježbe na razini VZO Lekenik.  Članovi DVD-a su tradicionalno sudjelovali i u hodočašću vatrogasaca u Mariji Bistrici.

Velika pažnja je posvećena održavanju vatrogasnih vozila, a uslijed habanja i kvarova uvjetovanih korištenjem u ekstremnim uvjetima za obrane od poplava. Glede održavanja opreme i objekata društvo je imalo tri radne akcije poslije svakog vala protupoplavnih intervencija, pri čemu su čišćeni objekt, prostori, vozila i oprema.

DVD Dužica je u natjecateljskom dijelu sudjelovao na 20. županijskom natjecanju u Kutini sa jednom ekipom muškog podmlatka. Uz naprijed navedeno društvo je provodilo još niz aktivnosti kojima je bilo na usluzi mještanima Dužice i široj zajednici kao što je vršenje usluga prijevoza i dobave vode.

Od drugih značajnijih aktivnosti istaknuto je prikupljanje pomoći za stradale u poplavama tijekom mjeseca svibnja u slavonskoj Posavini, kao i posjeta Gradu Vukovaru 18.11.2014. godine u čemu je sudjelovalo 13 članova društva.

U izvješću je istaknuto da društvo ima 110 članova od čega 10 operativnih, 29 Izvršnih, 30 pričuvnih, 10 veterana, 7 počasnih, 15 podmlatka i 9 mladeži. Također, društvo ima vatrogasnu postrojbu od 10 pripadnika i 7 njih u pričuvnom sastavu. Postrojba je tehnički opremljena vozilima, opremom i sredstvima, a sve je to smješteno u adekvatno uređenom spremištu. U izvješću je sa žaljenjem konstatirano da pripadnicima postrojbe nedostaje najveći dio osobne zaštitne opreme za gašenje požara otvorenog prostora i to još od nadzora inspektora DUZS provedenog  u svibnju 2011. godine.

Društvo u svom sastavu ima 1 počasnog vatrogasnog časnika, 1 višeg vatrogasnog časnika, 2 vatrogasna časnika 1. Klase, 9 dočasnika, 6 vatrogasaca 1. Klase, 16 vatrogasaca i 2 bolničara.

Za proteklu 2014. godinu je zaključeno da je društvo unatoč svim problemima uspjelo izvršiti većinu planiranih zadaća i aktivnosti. Težište je definitivno bilo na protupoplavnim intervencijama te održavanju vozila, opreme i sredstava nakon intervencija, a odstupanja u provedbi planova uvjetovana su uglavnom nedostatkom financijskih sredstava te brojem i razmjerima upravo navedenih intervencija.

Što se tiče financijskog izvješća u njemu je istaknuto da su primici ostvareni u visini 59 %, dok su izdaci ostvareni u visini od 63 % planiranog, dakle ostvaren je manjak primitaka u odnosu na izdatke. Istaknuto je da je osim VZO-a Lekenik u financiranju društva prošle godine sudjelovala i Općina Lekenik kojim sredstvima je pokrila veći dio troškova koje je društvo imalo provedbom mjera obrane od poplava. Naglašena je i uspješnost društva u prikupljanju donacija, čiji je iznos premašio planiran iznos. Najviše izdataka je ostvareno u kategoriji redovne djelatnosti društva i održavanja vozila i opreme, što je ponovno rezultat velikog broja protupoplavnih intervencija i potrebe za popravcima vozila koja su u njima sudjelovala.

Glede planova za 2015. posebno je istaknuta obveza izlaska na sve akcije spašavanja ljudi i imovine ugroženih  požarom i elementarnim nesrećama, te potreba za pribavljanjem opreme i sredstava koja nedostaju sukladno propisima, a što je utvrdio inspektor DUZS. Nadalje, planira se osposobljavanje za zvanja u vatrogastvu, kao i osposobljavanje za rukovanje motornom pilom. Uz opremanje članova osobnom zaštitnom opremom planira se i opremanje svečanim odorama s kojima je društvo posebno oskudno opremljeno. Uz naprijed navedeno nastavljaju se aktivnosti na održavanju vozila i objekata, sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima, informiranje i promidžba društva kroz medije, web stranicu i društvene mreže.

Financijskim planom smanjeni su planirani primici i izdaci u odnosu na 2014. godinu i to linearno po svim stavkama plana. Najviše planiranih izdataka otpada na redovnu djelatnost društva u što spadaju izdaci za: intervencije, sjednice tijela upravljanja, natjecanja i pripreme, osposobljavanje, obučavanje i uvježbavanje, aktivnosti u Mjesecu zaštite od požara, radne akcije, administrativne troškove te ostale redovne aktivnosti.

U daljnjem dijelu sjednice donesena je odluka o razrješenju Davora Grozaja sa mjesta člana Upravnog odbora uslijed činjenice da je odselio iz Dužice, a na njegovo mjesto je izabran Željko Kocmanić. U okviru usklađivanja sa novim Zakonom o udrugama donesen je novi Statut društva. Nadalje, donesena je odluka o pristupanju društva u članstvo Lokalne akcijske grupe (LAG) Zrinska Gora – Turopolje s ciljem pribavljanja financijskih sredstava iz EU izvora, a u svrhu sanacije i uređenja vatrogasnog doma u Dužici.

Počasnim članom društva proglašen je gospodin Ivica Čepo, direktor tvrtke M.C.I. d.o.o. kojem je u to ime dodijeljena Povelja počasnog člana. Kao razlog navedenom je višegodišnje doniranje društva materijalno-financijskim sredstvima te njegov osobi pozitivan stav prema dobrovoljnom vatrogastvu i DVD-u Dužica, iz čega je proisteklo prijateljstvo na obostrano zadovoljstvo.

Na sjednici su dodijeljena priznanja i odlikovanja kako slijedi:

Spomenica za 10 godina – Sara Medved, spomenice za 30 godina – Saša čačić i Davor Grozaj, Medalja brončana – Ivan Pavušek, Plamenica srebrna – Darko Dobrenić, Svjedodžbe o završenom tečaju za zvanje Vatrogasni dočasnik primili su – Saša Čačić, Dražen Prelog, Davor Vratarić i Stjepan Vratarić.

Za potporu u radu i ostvarivanju ciljeva i djelatnosti društva, a posebno za potporu i sudjelovanje u obrani od poplava mjesta Dužica, društvo je dodijelilo Zahvalnice slijedećim zaslužnim pojedincima i organizacijama: Ivica Šolaja, Općina Lekenik, bojne „Grom“ i „Tigrovi“ OS RH, Područni ured DUZS – Sisak, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Banovina” sa sjedištem u Sisku, Caritas Sisačke biskupije, Gradsko društvo crvenog križa Sisak, Komunalno poduzeće Lekenik d.o.o., Civilna zaštita Općine Lekenik, HGSS – Stanica Novska,  L.U. „Šljuka“ Lekenik, KUD „Sv. Florijan“ L. Poljana te DVD-ima Letovanić, Lekenik i Žažina.

Skupštini su se prigodno obratili predsjednik DVD-a Letovanić – Stjepan Kušan, predstavnik tvrtke Vatro-promet d.o.o. – Marko Šintić i Zamjenica načelnika Općine Lekenik – Marica Zlovolić koja je posebno zahvalila na svemu učinjenom za vrijeme obrane od poplava tijekom 2014. godine.

Na kraju se predsjednik društva još jednom zahvalio svim sudionicima intervencija obrane od poplava u mjestu Dužica ispred DVD-a Dužica ali i ispred Mjesnog odbora Dužica, bilo da su doprinijeli fizičkim radom ili materijalno-financijskom potporom. Također, zahvalio se i svim donatorima i članovima društva koji su pridonijeli ostvarenju planova u 2014. godini. Druženje je nastavljeno uz večeru i glazbu do ranih jutarnjih sati.


Galerija

Podijelite na društvenim mrežama:

Posljednje novosti

Kontakt

Dužica 50, 44272 Lekenik

+385 (44) 752-030

+385 (99) 2752-489 (Predsjednik)

+385 (98) 9304-505 (Zapovjednik)

+385 (91) 6090-754 (Tajnik)

Informacije

Dobrovoljno vatrogasno društvo DUŽICA

OIB: 81253293909

MB: 3410781

IBAN: HR5524070001188006563

dvd.duzica@sk.t-com.hr