112 - DUZS , 193 - JVP Grada Siska , 044/772-395 - VOC Lekenik, 098/9304-505 - zapovjednik DVD-a

Intervencije

Analiza intervencija 2014. godine:

 • 1 požar objekta
 • 19 protupoplavnih intervencija u 3 vala
 • 208 vatrogasca
 • 2953 h rada = 123 dana = 4 mjeseca i 3 dana
 • autocisterna i kombi vozilo DVD Dužica – 1822 km
 • Dužica = 9
 • Letovanić = 6
 • Žažina = 6
 • Lekenik = 1
 • Petrovec = 1
 • mjesto Dužica 62, Katica Tonković
 • ugašen početni požar i iz kotlovnice izbačene gorive tvari
 • 8 vatrogasca
  • Darko Dobrenić, Željko Kocmanić, Dražen Prelog, Stjepan Ćuk, Saša Čačić, Darko Stuparić, Davor Vratarić, Saša Jerleković.
 • autocisterna i kombi vozilo, prijeđen 1 km
 • 5 h rada
 • nastala materijalna šteta je 1.000 kn
 • procjena spašenog je 10.000 kn
 • mjesto Dužica, kod Branka Đuretića
 • Utovar vreća pijeskom
 • Izrada zečjeg nasipa
 • Obilazak drugih kritičnih točaka u Dužici
 • 5 vatrogasca
  • Darko Stuparić, Željko Kocmanić, Davor Vratarić, Stjepan Ćuk, Dražen Prelog.
 • kombi vozilo, prijeđen 1 km
 • 5 h rada
 • mjesto Letovanić/Žažina
 • ispumpavanje vode iz objekata – Letovanić
 • izrada nasipa oko objekata – Letovanić
 • izrada nasipa – Žažina
 • noćno dežurstvo kod agregata za struju – Žažina
 • 21 vatrogasac
  • Davor Vratarić, Stjepan Ćuk, Željko Kocmanić, Darko Stuparić, Dražen Prelog, Tomislav Cavrić, Dražen Medved, Marko Prelog, Saša Jerleković, Saša Čačić, Davor Grozaj, Ivica Puškarić, Darko Dobrenić, Marin Čačić, Stjepan Marušić, Dražen Jerleković, Bruno Peršin, Josip Ćuk, Ivica Belošević, Mirko Rapić, Davor Medved.
 • kombi vozilo, prijeđena 82 km
 • 195 h rada
 • Mjesto Dužica
 • obilazak i kontrola vodostaja na ribnjaku
 • naručen i dobiven 1. kamion pijeska
 • 7 vatrogasaca
  • Darko Stuparić, Željko Kocmanić, Saša Jerleković, Marko Prelog, Darko Dobrenić, Ivica i Kristijan Antolić.
 • kombi vozilo, prijeđena 17 km
 • 7 h rada
 • Mjesto Letovanić
 • Punjenje vreća s pijeskom
 • 5 vatrogasaca
  • Saša Čačić, Stjepan Ćuk, Dražen Prelog, Darko Dobrenić, Marko Prelog.
 • 15 h rada
 • Mjesto Dužica
  • obilazak i nadzor vodostaja na Ribnjaku i Čepu
  • uzbunjivanje operativne desetine i pričuve kao i uzbunjivanje ostalog članstva i mještana Dužice
  • punjenje vreća sa pijeskom
  • odvoz vreća na nasip
  • izrada zečjih nasipa na nasipu
  • dnevno/noćna dežurstva i ophodnje po nasipu
  • izrada „bunara“, 36 ukupno
 • Ljudski resursi iz Dužice:
  • 71 član DVD Dužica
  • 56 ostalih mještana Dužice
  • 126 ukupno
  • Potrošeno 2112 h rada = 88 dana
 • Ostali ljudski resursi:
  • OS RH – oko 420 pripadnika
  • Civilna zaštita Općine Lekenik
  • Mještani L. Poljane
  • Mještani Graberja
  • Mještani Žažine
  • Mještani Pešćenice
  • Mještani Lekenika
 • Materijalni resursi:
  • Kombi – DVD Dužica, 1275 km
  • Kombi – Mirko Rapić
  • Kamion DVD Dužica, 133 km
  • Traktori i prikolice – 8
  • Agregati – 5
  • Pumpe za vodu – 2
  • Čamci – 2
  • Pijesak – cca 430 m3
  • Vreće – cca 26.000 vreća
  • Ostala materijalno financijska potpora:
   • Hrvatsko crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa Sisak
   • Caritas Sisačke biskupije
   • HGSS – Stanica Novska
   • Lovačka udruga „Šljuka“ Lekenik
   • Hrvatske vode
   • Komunalno poduzeće Lekenik
   • KUD „Sv. Florijan“ L. Poljana
   • Ivica Čepo
   • Davor Medved
   • Stjepan Marušić
   • Zlatko Mesarić
 • Mjesto Petrovec
 • Prijevoz vreća sa pijeskom i izrada zečjeg nasipa oko ugroženog objekta
 • 3 vatrogasca
  • Saša Jerleković, Marko i Dražen Prelog.
 • Kombi vozilo – 20 km
 • 5 h rada
 • Mjesto Letovanić
 • Punjenje vreća sa pijeskom i izrada zečjeg nasipa
 • 8 vatrogasaca
  • Saša Jerleković, Marko i Dražen Prelog, Marko Milaković, Saša Čačić, Stjepan Ćuk, Davor Vratarić i Željko Kocmanić.
 • Kombi vozilo – 46 km
 • 33 h rada
 • Mjesto Letovanić
 • Punjenje vreća sa pijeskom i izrada zečjeg nasipa
 • 3 vatrogasca
  • Saša Jerleković, Dražen Prelog i Željko Kocmanić.
 • Kombi vozilo – 50 km
 • 19 h rada
 • Mjesto Žažina
 • Ispumpavanje vode iz stambenog i gospodarskog objekta
 • 13 vatrogasaca
  • Saša Jerleković, Stjepan Ćuk, Martin Zgurić, Ivan Pavušek, Francek Fabijanec, Marko Prelog, Stjepan Prelog, Marko Milaković, Marijan Pajić, Dražen Jerleković, Bruno Peršin, Davor Vratarić i Marin Čačić.
 • Kombi vozilo – 34 km
 • 30 h rada
 • Mjesto Žažina/Dužica
 • Nošenje vreća sa pijeskom na nasip između Žažine i Letovanića
 • Obilazak kritičnih točaka u Dužici
 • 2 vatrogasca
  • Saša Jerleković i Marko Prelog.
 • Kombi vozilo – 28 km
 • 9 h rada
 • Mjesto Dužica
 • Punjenje vreća sa pijeskom i stalan obilazak ugroženih objekata i područja
 • Ispumpavanje vode iz ugroženog područja
 • 17 vatrogasaca
  • Davor vratarić, Željko Kocmanić, Saša Jerleković, Marko Prelog, Saša Čačić, Dražen Medved, Tomislav Cavrić, Ivica Belošević, Martin Zgurić, Dejan Križanić, Kristijan Križanić, Stjepan Vratarić, Stjepan Marušić, Francek Fabijanec, Nikola Puškarić, Ante Gašparić i Marin Čačić.
 • Kombi vozilo – 11 km
 • Pumpa DVD Žažina
 • 187 h rada
 • Mjesto Dužica – stambeni objekt Marice Gregec
 • Izrada nasipa oko stambenog objekta
 • Ispumpavanje vode iz dvorišta
 • Ispumpavanje vode iz ugroženog područja
 • 13 vatrogasaca
  • Dražen Jerleković, Marko Milaković, Željko Kocmanić, Saša Jerleković, Stjepan Ćuk, Darko Dobrenić, Marijan Pajić, Saša Čačić, Ivica Belošević, Stjepan Vratarić, Stjepan Marušić, Francek Fabijanec i Marin Čačić.
 • Kombi vozilo – 6 km
 • Pumpe i vatrogasci DVD Lekenik i DVD Žažina
 • 172 h rada
 • Mjesto Žažina
 • Punjenje vreća sa pijeskom
 • 4 vatrogasaca
  • Davor Vratarić, Željko Kocmanić, Saša Jerleković i Saša Čačić.
 • Kombi vozilo – 5 km
 • 8 h rada
 • Mjesto Žažina
 • Prenošenje vreća sa pijeskom na nasipu u Žažini i izrada zečjih nasipa
 • 6 vatrogasaca
  • Željko Kocmanić, Saša Jerleković, Marin Čačić, Marko Prelog, Martin Zgurić i Stjepan Ćuk.
 • Kombi vozilo – 10 km
 • 20 h rada
 • Mjesto Žažina
 • Prenošenje vreća sa pijeskom na nasipu u Žažini i izrada zečjih nasipa i bunara
 • 7 vatrogasaca
  • Saša Čačić, Martin Zgurić, Marin Čačić,  Marko Prelog,  Saša Jerleković, Marijan Pajić i Bruno Peršin.
 • Kombi vozilo – 20 km
 • 70 h rada
 • Mjesto Lekenik/Dužica
 • Ispomoć DVD-u Lekenik u protupoplavnim aktivnostima
 • Obilazak kritičnih točaka u Dužici
 • 3 vatrogasca
  • Martin Zgurić, Dejan Križanić i Saša Jerleković.
 • Kombi vozilo – 27 km
 • 19 h rada
 • Mjesto Dužica – stambeni i gospodarski objekt Branka Đuretića
 • Izrada zečjeg nasipa oko objekata
 • Obilazak kritičnih točaka u Dužici
 • 3 vatrogasca
  • Marko Prelog, Davor Vratarić i Dražen Prelog.
 • Kombi vozilo – 10 km
 • 3 h rada
 • Mjesto Letovanić
 • Punjenje vreća sa pijeskom i izrada zečjeg nasipa
 • 6 vatrogasaca
  • Saša Jerleković, Dražen Prelog, Stjepan Ćuk, Bruno Peršin, Tomislav Cavrić i Dejan Križanić.
 • Kombi vozilo – 32 km
 • 36 h rada
 • Mjesto Letovanić
 • Ispumpavanje vode oko ugroženih objekata
 • 3 vatrogasca
  • Saša Jerleković, Davor Vratarić i Stjepan Ćuk.
 • Kombi vozilo – 14 km
 • 3 h rada

Vrijeme:

 • 05.2015.
 • 23:06 – 00:20

Vrsta intervencije:

 • požar automobila

Mjesto intervencije

 • Cesta D30, mjesto Dužica kod k.kb. 8a

Sudjelovali su:

 • 11 vatrogasaca DVD Dužica
  • Bruno Peršin, Tomislav Cavrić, Dejan Križanić, Željko Kocmanić, Dražen Prelog, Ivan Pavušek, Stjepan Ćuk, Darko Stuparić, Marin Čačić, Saša Čačić i Saša Jerleković
 • 3 vatrogasca DVD Lekenik

Korištena vozila, oprema i sredstva:

 • Kamion – vozilo za gašenje požara DVD Dužica
 • Kamion – vozilo za gašenje požara DVD Lekenik
 • Kombi – vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme
 • 2 PP aparata S-9

Ukupno utrošeno:

 • 11 sati rada
 • 18 kg praha
 • Prijeđeno 10 km

Analiza pojedinačnog sudjelovanja vatrogasaca na intervencijama:

 

R.BR. IME I PREZIME BROJ INTERVENCIJA
1. Saša Jerleković 16
2. Marko Prelog 11
3. Željko Kocmanić 10
4. Stjepan Ćuk 10
5. Davor Vratarić 9
6. Dražen Prelog 9
7. Saša Čačić 8
8. Marin Čačić 6
9. Martin Zgurić 5
10. Darko Dobrenić 5
11. Darko Stuparić 4
12. Bruno Peršin 4
13. Marko Milaković 3
14. Dražen Jerleković 3
15. Tomislav Cavrić 3
16. Stjepan Marušić 3
17. Ivica Belošević 3
18. Francek Fabijanec 3
19. Marijan Pajić 3
20. Dejan Križanić 3
21. Stjepan Vratarić 2
22. Dražen Medved 2
23. Davor Grozaj 1
24. Ivica Puškarić 1
25. Josip Ćuk 1
26. Mirko Rapić 1
27. Davor Medved 1
28. Ivan Pavušek 1
29. Stjepan Prelog 1
30. Kristijan Križanić 1
31. Nikola Puškarić 1
32. Ante Gašparić 1

Kontakt

Dužica 50, 44272 Lekenik

+385 (44) 752-030

+385 (99) 2752-489 (Predsjednik)

+385 (98) 9304-505 (Zapovjednik)

+385 (91) 6090-754 (Tajnik)

Informacije

Dobrovoljno vatrogasno društvo DUŽICA

OIB: 81253293909

MB: 3410781

IBAN: HR5524070001188006563

dvd.duzica@sk.t-com.hr