112 - DUZS , 193 - JVP Grada Siska , 044/772-395 - VOC Lekenik, 098/9304-505 - zapovjednik DVD-a

Informacija sa izborne skupštine DVD-a

U maloj dvorani Hrvatskog doma u Dužici dana 23.02.2013. sa početkom u 18.00 sati održana je sjednica redovite izborne skupštine DVD Dužica.
Sjednici su nazočili gosti:
Marijan Crnkoci, Općinski načelnik Općine Lekenik,
Dragutin Vlahovac, Zamjenik Općinskog načelnika Općine Lekenik,
Stjepan Kušan, Općinski vijećnik Općine Lekenik i zamjenik predsjednika VZO Lekenik, Vlč. Mladen Vidak, Župnik Župe Sv. Nikole i Vida Žažina Zdravko Podgorski, Predsjednik VZO Lekenik, Predstavnici DVD-a: Lekenik, Letovanić i Žažina.

Skupštini je također nazočilo ukupno 55 članova društva, od kojih 41 sa pravom glasa.

Sukladno prihvaćenom dnevnom redu najprije je jednoglasno donesen novi statut društva. Donošenje novog statuta je rezultat potrebe za usklađivanjem sa propisima i općim aktima HVZ-a, ali i činjenice da je posljednji donesen davne 1998. godine te da je isti pretrpio niz izmjena i dopuna.

Izvješće o radu društva u periodu od 2009. do 2012. godine kroz prezentaciju podnio je predsjednik društva Marin Čačić.
Predsjednik je s ponosom istakao podatak da je u tom periodu dovršena većina najznačajnijih projekata i to:

Nabavljeno je vatrogasno vozilo za gašenje požara.
Završeno je vatrogasno spremište.
Gotovo je završeno uređenje prostorija društva u Hrvatskom domu.
Asfaltirano je višenamjensko vježbalište.
Ovime su ostvareni gotovo svi najvažniji ciljevi društva u proteklom četverogodišnjem razdoblju, a to su bili:

poboljšanje materijalno-tehničke opremljenosti
pomlađivanje voznog parka
stvaranje adekvatnih uvjeta za čuvanje vozila, opreme i sredstava
provedba osposobljavanja za zvanja
Uz navedene najvažnije projekte društvo se riješilo viškova starih vozila, opreme i sredstava, pribavljeno je 10 radnih i 3 svečane odore, uvedena je telefonska linija te su pribavljeni računalo, telefax i pisač i u konačnici postavljena je internetska stranica društva www.dvd-duzica.hr, za koju je predsjednik pozvao sve nazočne, ali i druge, da ju posjete te da se u buduće preko nje informiraju.

Nadalje, istaknuto je da društvo trenutno broji točno 100 članova, od kojih 77 sa pravom glasa te da je u protekle četiri godine primljeno 16 novih članova, dok ih je 5 preminulo, a 8 napustilo članstvo poradi preseljenja ili nekog drugog razloga. Najvažnijim je ocijenio činjenicu da niti jedan član nije isključen.
U protekle četiri godine društvo je dodijelilo 31 spomenicu, 21 vatrogasnu medalju, 7 vatrogasnih plamenica te još 61 nagradu članovima ili drugim pravnim i fizičkim osobama koje su pomogle u radu društva.

Glede financija istaknuto je zadovoljstvo stabilnošću prihodovne strane proračuna društva, što je ocijenjeno kao značajan uspjeh s obzirom na opću financijsku situaciju. Posebno je istaknuto da 1/3 prihoda društva ono ostvaruje vlastitom djelatnošću.
Struktura rashoda u proteklom mandatnom razdoblju pokazuje da je najviše sredstava utrošeno na održavanje vatrogasnih objekata, za što je predsjednik istakao da je i logično jer je to i bio jedan od prioriteta društva u prošlom mandatu.
Pored financijskih sredstava koje su prošle kroz proračun društva, predsjednik je posebno apostrofirao vanproračunske investicije Općine Lekenik kao što je prekrivanje Hrvatskog doma i spremišta, asfaltiranje vježbališta i uređenje prostorija društva u Hrvatskom domu.
Također, kupovina vozila za gašenje požara realizirana je direktnom investicijom Općine Lekenik preko VZO Lekenik, pri čemu je i VZ SMŽ sudjelovala sa značajnim sredstvima u ovom projektu. Ovdje je predsjednik naglasio činjenicu da je navedeno vozilo zapravo u vlasništvu VZO Lekenik, a da je DVD Dužica samo korisnik istoga.

Iz izvješća je vidljivo da je postrojba DVD Dužica u protekle četiri godine imala ukupno 16 intervencija od čega 4 na stambenim objektima, 10 otvorenog prostora, 1 tehnička intervencija i 1 lažna dojava. Također, iz statističkog pregleda intervencija vidljivo je da je postrojba intervenirala 11 puta na području mjesta Dužica i 5 puta drugim područjima Općine Lekenik. Ovo zadnje je predsjednik posebno naglasio s obzirom na činjenicu da je područje djelovanja postrojbe DVD Dužica u planu zaštite od požara, područje cijele općine Lekenik, te da ovo samo potkrepljuje činjenicu da je status i dodijeljeno područje djelovanja postrojbe DVD Dužica u navedenom planu posve opravdano.
U konačnici, na ovih 16 intervencija sudjelovalo je ukupno 90 vatrogasaca koji su utrošili 197 radnih sati provodeći ih.
Inače, postrojba DVD Dužica sukladnu Planu ZOP Općine Lekenik broji 10 članova+5 pričuve i svi udovoljavaju zakonom propisanim standardima.
Predsjednik je istakao i da je tijekom 2012. uveden sustav uzbunjivanja pripadnika postrojbe preko GSM mreže, što se pokazalo kao vrlo djelotvorno.

Podaci o osposobljenosti članova društva idu u prilog ranije iznesenoj konstataciji da je i u tom području društvo ispunilo ciljeve. Naime, u proteklom mandatu osposobljeno je 6 članova za zvanje vatrogasac, 6 članova za zvanje vatrogasac 1. klase, 1 za zvanje vatrogasni dočasnik i 1 za operatera „Vatrogasne mreže“.
Zaključno, DVD Dužica trenutno ima 35 članova koji su završili tečajeve za određena zvanja u vatrogastvu i to: 16 vatrogasaca, 10 vatrogasaca 1. klase, 5 dočasnika, 2 časnika 1. klase, 1 višeg vatrogasnog časnika, 1 počasnog vatrogasnog časnika i 2 vatrogasca sa završenim tečajem za bolničara.

Nakon podnesenog izvješća o radu prezentirano je izvješće o izvršenju financijskog plana društva u 2012. godini.
Iz navedenog je predsjednik posebno naglasio zadovoljstvo visokim stupnjem realizacije prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću i prikupljenim donacijama u 2012. godini s obzirom na opću financijsku situaciju privrednih subjekata.
U dijelu rashoda posebno je istaknuta stavka održavanja vatrogasnih objekata čija visina potvrđuje navode iz izvješća o radu, odnosno da je apsolutno težište u proteklom radu bilo stvoriti uvjete za rad društva i čuvanje vozila, opreme i sredstava.

U svom izlaganju predsjednik Nadzornog odbora, Francek Fabijanec, potvrdio je navode iz izvješća predsjednika te je izrazio zadovoljstvo radom Upravnog odbora, Zapovjedništva i društva u cjelini.

U izbornom dijelu sjednice jednoglasno su izabrani novi dužnosnici društva, članovi tijela upravljanja društvom, kao i zastupnici društva u Skupštini VZO Lekenik i njihovi zamjenici.
Odlukom skupštine smanjen je broj članova UO-a sa 11 na 7 i u njega su izabrani:

Marin Čačić – predsjednik
Darko Dobrenić – zapovjednik
Željko Kocmanić – član
Dražen Jerleković – član
Saša Jerleković – član
Davor Grozaj – član
Davor Vratarić – član
U zapovjedništvo su izabrani:

Darko Dobrenić – zapovjednik
Saša Jerleković – član
Stjepan Ćuk – član
Dražen Prelog – član
Marko Prelog – član
U nadzorni odbor su izabrani:

Francek Fabijanec – predsjednik
Stjepan Stuparić – član
Stjepan Prelog – član
Za zastupnike u skupštini VZO Lekenik su izabrani:

Marin Čačić
Željko Kocmanić
Dražen Jerleković
Mirko Rapić
Darko Dobrenić
Njihovi zamjenici su:

Francek Fabijanec
Davor Grozaj
Davor Vratarić
Stjepan Ćuk
Saša Jerleković
Novi/stari predsjednik se zahvalio u svoje ime i u ime svih izabranih na ukazanom povjerenju te je obećao da će ga u naredne četiri godine nastojati i opravdati.

Nakon izbornog dijela kroz prezentaciju je predsjednik predstavio Program rada društva u periodu 2013. – 2017., Program rada za 2013. kao i Financijski plan za 2013. godinu. Sve navedeno je jednoglasno i prihvaćeno.

Temeljni ciljevi rada društva u narednom mandatu proizlaze iz potrebe završetka pojedinih projekata iz prošlog razdoblja kao i novih izazova koji su pred društvo postavljeni, pa su oni:

Poboljšati operativnu spremnost vatrogasne postrojbe DVD Dužica pri čemu se prvenstveno misli na opremanje pripadnika vatrogasne postrojbe nedostajućom osobnom zaštitnom opremom budući 2013. ističe rok za nabavu iste dan rješenjem inspektora DUZS, ali za istom postoji objektivna potreba budući se radi o opremi za gašenje šumskih požara i raslinja. Također, cilj je podići razinu obučenosti i uvježbanosti postrojbe u narednom razdoblju, jačanje preventivne djelatnosti u sustavu ZOP te dati veći značaj natjecateljskoj djelatnosti u društvu.
Zadržati status društva u Planu ZOP Općine Lekenik, kao i status pripadnika postrojbe DVD Dužica u smislu njihovog broja i zadovoljenja propisanih standarda.
Poboljšanje materijalno-financijskog stanja društva, odnosno zadržati kontinuitet porasta proračuna društva.
Naprijed navedeni ciljevi trebali bi, između ostaloga, biti ostvareni provedbom sljedećih projekata:

Završiti projekt uređenja prostorija društva u Hrvatskom domu.
Sanacija starog vatrogasnog doma.
Nastavak provedbe projekta informatizacija društva.
Sređivanje dokumentacije o nekretninama društva.
Opremanje članova društva radnim i svečanim odorama.
Nastaviti Projekt „Istraživanje vatrogasne povijesti DVD Dužica“ i izdavanje Monografije društva povodom 135. obljetnice društva.
Pored navedenoga tu su i stalne aktivnosti društva kao što su:

Provedba aktivnosti u Mjesecu ZOP.
Informiranje članstva i odnosi s javnošću.
Pomlađivanje društva novim članovima.
Rješavanje pitanja neaktivnog članstva.
Razvijanje pozitivnih odnosa sa drugim društvima, vatrogasnim i drugim organizacijama.
Naprijed navedeni Program potkrijepljen je i sadržajem Programa rada za 2013. godinu kao i Financijskim planom društva za 2013. godinu. Tako je u istima vidljivo da se težište sa održavanja i izgradnje objekata prebacuje na nabavu vatrogasne opreme i sredstava.

Nakon ovoga je skupština donijela više drugih odluka koje će u narednom periodu odrediti rad društva, među kojima su najvažnije:

odluka o promjeni sjedišta društva, pa je tako nova adresa društva Dužica 50, Hrvatski dom Dužica.
odluka o članarini kojom je suspendirano ubiranje članarine za sve kategorije članstva tijekom 2013. godine uz mogućnost da UO razradi model ubiranja svojevrsne potpore vatrogastvu u Dužici na razini svakog pojedinog kućanstva.
U završnom dijelu sjednice dodijeljen je impozantan broj vatrogasnih priznanja i odlikovanja:

Spomenice 10 godina:

Tina Zgurić
Klaudia Medved
Magdalena Čačić

Spomenice 30 godina:
Zvonimir Dobranić
Stjepan Prelog
Spomenice 40 godina:

Ivica Belošević

Spomenice 50 godina:
Ivo Ančić
Slavko Čačić
Drago Mesarić
Nikola Pintarić
Također podijeljena su i Uvjerenja o završenim osposobljavanjima za zvanja:

Vatrogasac

Cavrić Tomislav
Ivan Pavušek
Bruno Peršin
Vatrogasac 1. klase

Saša Čačić,
Dragan Kocmanić,
Stjepan Vratarić,
Marko Milaković,
Dražen Prelog
Ivica Puškarić
Dočasnik

Saša Jerleković
Posebno priznanje DVD-a Dužica sa plaketom su dobili:

Željko Kocmanić
Dražen Jerleković
Na kraju sjednice sa po nekoliko prigodnih riječi i pohvala skupštini su se obratili:

Stjepan Kušan, Općinski vijećnik Općine Lekenik, zamjenik predsjednika VZO Lekenik i predsjednik DVD Letovanić.
Zdravko Podgorski, Predsjednik VZO Lekenik te
Marijan Crnkoci, Općinski načelnik Općine Lekenik
Rad sjednice redovite izborne skupštine društva je zaključio predsjednik zahvalivši svima koji su na bilo koji način pomogli u ostvarenju ciljeva, programa i projekata DVD Dužica u proteklom četverogodišnjem razdoblju u nadi da će tako biti i u buduće.

U neformalno dijelu nastavljeno je druženje uz večeru za koju su zaslužni lovci lovačke udruge „Šljuka“ iz Lekenika.

Članak na sisak.info >


Galerija

Podijelite na društvenim mrežama:

Posljednje novosti

Kontakt

Dužica 50, 44272 Lekenik

+385 (44) 752-030

+385 (99) 2752-489 (Predsjednik)

+385 (98) 9304-505 (Zapovjednik)

+385 (91) 6090-754 (Tajnik)

Informacije

Dobrovoljno vatrogasno društvo DUŽICA

OIB: 81253293909

MB: 3410781

IBAN: HR5524070001188006563

dvd.duzica@sk.t-com.hr